Club, Geen categorie 11-06-2019

Een aaneenschakeling van besluiten van het bestuur van Achilles’29 heeft er toe geleid dat de accommodatiestichting van de club (STAA) zelf faillissement gaat aanvragen. Afgelopen week werden door het bestuur van Achilles’29 met onmiddellijke ingang aan STAA verstrekte leningen en rekening courant verhoudingen opgezegd en opgeëist. Tegelijk werd duidelijk dat het bestuur de al tijden achterstallige rekeningen aan de stichting niet wil gaan betalen. Vooropgesteld geldt dat STAA de vorderingen betwist. Na juridisch advies, ziet STAA echter geen andere weg dan het eigen faillissement aan te vragen. Als gevolg daarvan vallen alle goederen en bezittingen van STAA (zoals bijvoorbeeld trainingsmaterialen), inclusief de (kunstgras)velden en de kleedkamers in de boedel van het faillissement.

Voorafgaande aan deze ontwikkeling ging de accommodatiestichting van Achilles in oktober 2018 al gedwongen in liquidatie. Het bestuur van de vereniging besloot toen haar statutaire verantwoordelijkheid niet te nemen en trad niet toe tot het bestuur van STAA. Een vreemd besluit, omdat vrijwel alle faciliteiten die het voetbal mogelijk maken in deze stichting zijn ondergebracht.

De overblijvende bestuursleden van STAA hebben zich sindsdien ingezet om te komen tot een zorgvuldige en geleidelijke afronding van de liquidatie. Dit was geen eenvoudig proces, omdat de vereniging Achilles’29 al sinds mei 2018 de meeste facturen aan de eigen accommodatiestichting niet betaalde. In moeilijke omstandigheden heeft STAA alles in het werk gesteld om de continuïteit van het gebruik van het sportpark toch mogelijk te blijven maken en de voetbalwedstrijden doorgang te laten vinden. De stichting kreeg daarbij veel medewerking van crediteuren en leveranciers, in de verwachting en het vertrouwen dat Achilles’29 uiteindelijk z’n verplichtingen wel zou nakomen. Dit blijkt nu niet het geval.

Ondertussen praat het bestuur van Achilles met de gemeente over de overgang naar een ander sportpark en worden nieuwe verplichtingen aangegaan in verband met het nieuwe seizoen.

Al deze zaken gaan niet samen.

De stichting kan de juridische, financiële en fiscale gevolgen van alle bovengenoemde besluiten en acties van het bestuur van Achilles’29 niet meer overzien. Het is ook niet duidelijk welke belangen van de vereniging hiermee werden gediend. Immers vrijwel alle faciliteiten op het sportpark vallen nu in de boedel van het faillissement.

Het bestuur van de accommodatiestichting in liquidatie betreurt deze uitkomst zeer, temeer omdat er naar haar oordeel perspectieven waren voor een succesvolle, geleidelijke afronding van de liquidatiefase van de stichting.


Ter toelichting onderstaand aanvullende informatie over de belastingstructuur

Oprichting Stichting Accommodatie Achilles’29 (STAA)
In 2008 richtte de voetbalvereniging RKSV Achilles’29 -net als veel andere verenigingen- een accommodatiestichting op. Daarmee konden voor de vereniging fiscale voordelen worden gehaald bij investeringen in de accommodatie en bij de aanschaf van materialen zoals kleding, ballen, trainingsmaterialen etc.
Aanvankelijk bestond het bestuur van de accommodatiestichting uit dezelfde mensen als het bestuur van de vereniging. Dit keurde de belastingdienst echter niet goed. Daarom werd door de vereniging aan de grondeigenaar van het sportpark verzocht ook twee leden voor te dragen. De statuten werden daarvoor aangepast. Er werden afspraken gemaakt met de belastingdienst over de wijze waarop er gehandeld moest worden om binnen de regels van de wet de fiscale voordelen voor de vereniging te realiseren.

Bestuurlijke situatie Achilles’29
In augustus 2018 trad bij de vereniging Achilles’29 een nieuwe RvT en een nieuw bestuur aan. De nieuwe penningmeester was eerder bestuurslid van de vereniging, medeoprichter en penningmeester van STAA.
Daartoe nadrukkelijk uitgenodigd, besloot het bestuur van Achilles’29, geen leden namens de vereniging voor te dragen voor het bestuur van STAA. Om statutaire redenen moest het overblijvende bestuur vervolgens overgaan tot liquidatie van de Stichting en had het de zorg en verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en geleidelijke afbouw van de stichting.

Werkwijze fiscale verrekening tussen een vereniging en stichting
De constructie tussen een vereniging en een accommodatiestichting werkt als volgt: de accommodatiestichting betaalt de kosten van alle faciliteiten van de club (huur, gas, water licht, onderhoud velden, inventaris, kleding, materialen etc.) en kan daarvan 21% BTW van de belastingdienst terug krijgen. De stichting stuurt vervolgens een rekening naar de verenging voor het gebruik van alle faciliteiten en brengt daarvoor 6% BTW in rekening. Dat levert de club per saldo een BTW-voordeel op van 15% en daardoor kan meer geld worden uitgegeven voor de club. De vereniging en de stichting zijn zo als het ware als een siamese tweeling aan elkaar verbonden.

Binnen dezelfde structuur werden in het verleden subsidies die aan de vereniging werden verstrekt, doorgeleend naar de eigen accommodatiestichting. De stichting verrichtte vervolgens de investeringen door bijvoorbeeld kleedkamers te bouwen en kunstgrasvelden aan te leggen. Dat leverde hetzelfde fiscale voordeel op.

Deze fiscale regelgeving is overigens per 1 januari 2019 gewijzigd, waardoor dit voordeel in de toekomst komt te vervallen.