Achilles’29 heet alle bezoekers van sportpark De Heikant van harte welkom.

Achilles’29 voert een gastvrij wedstrijdbeleid. Dat betekent dat wij officials, spelers, supporters en overige bezoekers op een gastvrije en klantvriendelijke manier willen ontvangen. Dit betekent echter ook dat wij van iedereen die ons sportpark betreedt, verwachten dat hij zich als een waardig gast gedraagt en zich correct opstelt ten opzichte van alle overige bezoekers van ons sportpark.
Wangedrag, geweld en overlast horen hier niet bij.

Om hier geen misverstanden over te laten bestaan, verwachten wij dat iedereen zich aan onze huisregels houdt, evenals aan de standaardvoorwaarden zoals die door de KNVB zijn opgesteld.
Supporters die deze regels overtreden en daarmee de veiligheid van andere supporters, het belang van Achilles’29 of het voetbal in het algemeen schaden of voor overlast zorgen, kunnen rekenen op een sanctie. Hiertoe wisselen Achilles’29, de gemeente Groesbeek en de politie informatie uit.
Indien je een (S)CC = (Seizoen) ClubCard aanschaft en/of in het bezit bent van een ledenpas, sponsor- en/of relatiekaart van Achilles’29 (verder te noemen toegangskaart) ga je bij de koop automatisch akkoord met de huisregels van Achilles’29 en de KNVB Standaardvoorwaarden (zie onder).

Verkoop en/of afgifte van een toegangskaart geschiedt onder de door KNVB bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002 gedeponeerde voorwaarden. Lees hieronder de standaardvoorwaarden van de KNVB.
Indien je in strijd handelt met de genoemde Standaardvoorwaarden, kun je van het sportpark worden verwijderd en/of bij de KNVB worden aangemeld voor een landelijk stadionverbod.

In geval van een door Achilles’29 of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming/blokkering van jouw toegangskaart, ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden die verband houden met de aanschaf van de toegangskaart en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Huisregels Sportpark De Heikant

De KNVB Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle toegangskaarten voor sportpark De Heikant en overige toegangsbewijzen in het betaalde voetbal en in te zien dan wel te downloaden via de link en/of de rechtbank te Utrecht (onder het nummer 181/2002).

Praktische regels rond het bezoek aan sportpark De Heikant

 • Je dient aanwijzingen van medewerkers van Achilles’29, sportpark De Heikant, of de Politie te allen tijde onverwijld op te volgen. Ook moet op eerste verzoek een geldig plaatsbewijs en legitimatiebewijs getoond te worden.
 • Voornoemde medewerkers en de politie zijn gerechtigd je te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.
 • Supporters dienen plaats te nemen op de plaats zoals vermeld op het toegangsbewijs. Trappen, loop- en noodroutes moeten vrij te blijven.
 • Betreden van (de ruimte rondom) het speelveld en/of het terrein voor de kleedkamers is streng verboden, tenzij jou hier toestemming voor is verleend.
 • Bij het betreden van het sportpark kun je gefouilleerd worden. Deze fouillering kan tevens worden ondersteund door de inzet van een speurhond.
 • Het meenemen van gastoeters, flessen, glazen, blikjes, vuurwerk, slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden of de orde kunnen verstoren, is niet toegestaan;
 • Aangezien het afsteken van vuurwerk kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties is het ten strengste verboden vuurwerk / fakkels in bezit te hebben of bij je te dragen. Dit geldt ook voor het in bezit zijn/afsteken van vuurwerk/fakkels/gastoeters. Achilles’29 krijgt boetes vanuit de KNVB als er vuurwerk wordt afgestoken op het sportpark. Op het afsteken van vuurwerk/fakkels staat een stadionverbod van 18 maanden en een boete van tenminste € 450,-. Ook zullen boetes / schades die Achilles’29 ondervindt worden doorbelast op de afsteker.
 • Op het sportpark mag je niet onder invloed zijn, of in het bezit zijn van alcoholische dranken, (soft-)drugs en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof.
 • Het gooien met enig voorwerp of vloeistof is niet toegestaan;
 • Het is toegestaan video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen te maken, mits deze niet voor commerciële privé doeleinden gebruikt worden. (Alle fototoestellen zijn toegestaan mits deze niet voor commerciële privé doeleinden gebruikt worden, de lens niet dermate groot is dat anderen gehinderd worden, de foto’s niet voor commercieel gebruik worden gemaakt.)
 • Spandoeken en uitingen met, in de ogen van stewards, het beveiligingspersoneel en/of politie, commerciële, discriminerende of provocerende teksten zijn verboden. Teksten zijn bedoeld om steun te betuigen aan de eigen club en niet om anderen te beledigen en/of te beschadigen.
 • Of een tekst op een spandoek kwetsend of discriminerend is of commerciële boodschap bevat is naar oordeel van de stewards / beveiligers.
 • Een spandoek mag anderen niet hinderen bij het kijken naar een wedstrijd.
 • Megadoeken (hele grote doeken) zijn alleen toegestaan voor het sfeerteam in verband met de brandveiligheid. Deze doeken moeten geïmpregneerd zijn met een brandvertragend middel en een certificaat moet tenminste 1 uur voor aanvang van de wedstrijd aangeboden worden aan de veiligheidscoördinator van Achilles’29.
 • Stokjes van bandiries en vlaggen mogen max. 8mm dik zijn en 1.5 m lang. Tevens moeten ze flexibel en niet hol zijn (Glasvezelstokken van kinderfietsjes).

Opening en sluiting sportpark

Het sportpark is geopend vanaf 1 uur (60 minuten) voordat de aftrap van de wedstrijd plaatsvindt.

De kassa sluit 15 minuten na aanvang van de wedstrijd. Vanaf dat moment is toegang alleen nog mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs.

Eenmaal binnen, vervalt het recht op toegang wanneer het sportpark verlaten wordt. Als je dus op het sportpark bent, krijg je geen tweede keer toegang als je besluit het sportpark om welke reden dan ook te verlaten.

Legitimatieplicht

De KNVB- standaardvoorwaarden stellen verplicht dat elke supporter zich moet kunnen legitimeren ongeacht de leeftijd. Iedereen van 12 jaar en ouder dient zich bij het betreden van het sportpark te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID- kaart). Kinderen onder de 12 jaar moeten door een volwassene worden begeleid.
Zonder geldig legitimatiebewijs kan de toegang tot het sportpark worden geweigerd!

Zwarthandel

Alleen indien je tickets koopt via de formele verkooporganisaties (website Achilles’29/verkooppunt van de bezoekende club) zijn de tickets legaal en loop je niet het risico om (dure) geblokkeerde tickets te krijgen.

Rookbeleid

Achilles’29 volgt de wetgeving en stimuleert een rookvrije omgeving. Dat betekent dat alle gebouwen op ons sportpark, evenals de zittribune bij alle sportevenementen, waaronder alle voetbalwedstrijden, rookvrij gebied zijn.

E-smokers zijn niet toegestaan, aangezien ook deze overlast kunnen veroorzaken en ze de handhaving van het rookverbod bemoeilijken.

Stadionverboden

Indien je de Huisregels of de Standaardvoorwaarden van de KNVB overtreedt of je voor,  tijdens, of na de wedstrijd schuldig maakt aan wanordelijkheden, kan Achilles’29 bij de KNVB melding maken van deze overtreding. De KNVB kan dan een (civielrechtelijk) landelijk stadionverbod opleggen. Dit geldt eveneens als je door de politie wordt aangehouden inzake een voetbalgerelateerde wetsovertreding. De KNVB zal de overtreder op de hoogte stellen van het verbod middels een deurwaardersexploot.
Naast een landelijk stadionverbod kan Achilles’29 beslissen om overtreders voor een bepaalde duur de toegang te ontzeggen middels een lokaal verbod.
Nadat een stadionverbod door de KNVB is opgelegd, zal Achilles’29 de overtreder per brief informeren over de belangrijkste consequenties.

Inhoud Stadionverbod:
Indien je een landelijk stadionverbod hebt, mag je geen enkele wedstrijd van een betaald voetbal organisatie (Eerste elftal en Beloften) en het Nederlands Elftal bezoeken. Daarnaast wordt je de toegang tot clubhuis De Kuier en Sportpark De Heikant ontzegd. Indien je hier toch aanwezig bent, maak je je schuldig aan Huisvredebreuk en wordt de duur van het stadionverbod verdubbeld. Indien een stadionverbod wordt opgelegd, worden alle kaarten op naam van de stadionverbod-houder geblokkeerd.
In geval van een door Achilles’29 of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming van je toegangskaart ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verbandhoudend met de aanschaf van de toegangskaart en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie

Duur:
Hoe lang een stadionverbod duurt, hangt af van het gepleegde feit. De KNVB heeft een Richtlijn opgesteld voor de duur van stadionverboden. Klik hier voor de KNVB Richtlijnen Stadionverboden.

Bezwaar:
Indien je een landelijk stadionverbod opgelegd hebt gekregen en je van mening bent dat dit onterecht is, kun je bezwaar aantekenen bij de KNVB, Commissie Stadionverboden. In het deurwaardersexploot staat vermeld hoe en waar je dit kunt doen.

Tickets en terugkeer:
Alle toegangsbewijzen en toegangskaarten die op naam staan van de persoon met het stadionverbod worden geblokkeerd en geven geen toegang tot het sportpark van Achilles’29. Het is niet mogelijk om een toegangskaart over te schrijven op een andere naam.

Een overzicht van de regels

Het meenemen van vuurwerk en het meenemen of onder invloed zijn van alcoholische dranken en/of enige andere het gedrag mogelijk beïnvloedende stof op het sportpark is ten strengste verboden. Bij overtreding van deze regel volgt een stadionverbod voor ten minste de rest van het seizoen.

Het is ten strengste verboden in het sportpark te gooien met enig voorwerp of vloeistof.

Het is verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Achilles’29 film- en/of video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen van thuiswedstrijden van Achilles’29 en/of film- en/of video-opnamen of andere audiovisuele vastleggingen van en/of op het sportpark tijdens evenementen van Achilles’29 op welke wijze dan ook te exploiteren, aan derden ter beschikking te stellen of in het openbaar te vertonen.

Het is verboden om vóór, tijdens en na het bijwonen van wedstrijden van Achilles’29 wanordelijkheden te veroorzaken, dan wel aan wanordelijkheden deel te nemen. Onder wanordelijkheden wordt in ieder geval verstaan: gedragingen van de houder/gebruiker van een seizoenkaart en/of ander toegangsbewijs, van een wedstrijd waaraan Achilles’29 deelneemt, die onder meer (kunnen) leiden tot verstoring van een wedstrijd en/of gevaar voor één of meerdere personen en/of ernstige schade en/of ernstig kwetsen van een bepaalde bevolkingsgroep of perso(o)n(en). Indien naar het uitsluitend oordeel van Achilles’29 komt vast te staan dat je wanordelijkheden heeft veroorzaakt, dan wel daarbij direct betrokken bent geweest, dan wel je aantoonbaar zodanig hebt gedragen dat daardoor de reputatie van Achilles’29 wordt geschaad, dan wel de voorwaarden en regels van toepassing op de seizoenkaart 2015-2016 hebt overtreden, zal een stadionverbod worden opgelegd ofwel door de KNVB ofwel door Achilles’29, alsmede zal Achilles’29 de door haar te lijden schade (waaronder begrepen een door de tuchtcommissie c.q. Commissie van Beroep van de KNVB of de UEFA opgelegde boete) op jou verhalen.

In geval van een door Achilles’29 of de KNVB opgelegd stadionverbod en/of inbeslagneming/blokkering van je (S)CC = (Seizoen) ClubCard, ledenpas, sponsor- en/of relatiekaart van Achilles’29 (verder te noemen toegangskaart) ontstaat geen recht op terugbetaling van gelden verbandhoudend met de aanschaf van de toegangskaart en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie.

Aanwijzingen van de medewerkers van Achilles’29 en/of sportpark de Heikant en/of de politie dienen door jou onverwijld opgevolgd te worden. Je bent verplicht om je op eerste verzoek van medewerkers van Achilles’29 en/of sportpark de Heikant en/of politie te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Voornoemde medewerkers en de politie zijn tevens gerechtigd om je te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, indien nodig, in beslag te nemen.

Het is verboden om op het sportpark slag-, steek-, stoot-, vuurwapens of andere voorwerpen die als wapen aangewend kunnen worden dan wel als middel om de orde te verstoren, mee te nemen, voorhanden te hebben of te bezitten.

Achilles’29 houdt toezicht op de bezoekers van sportpark de Heikant onder meer via het gebruik van camera’s.

Kwetsende spreekkoren/spandoeken

Achilles’29 stelt alleen prijs op positieve ondersteuningen van jouw eigen club en verzoekt je je te onthouden en afstand te nemen van kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken. Bij kwetsende en/of discriminerende spreekkoren/spandoeken zal de club het spel direct laten stilleggen en het veld verlaten. Achilles’29 tolereert geen enkele wijze van racisme en zal terstond actie ondernemen tegen bezoekers die zich schuldig maken aan welke vorm van racistisch gedrag dan ook.