1. Algemeen

Dit huishoudelijk reglement is een uitwerking van afspraken en regels die binnen de vereniging RKSV Achilles’29 van toepassing zijn. Dit huishoudelijk reglement is conform artikel 21 van de statuten opgesteld.

Met dit huishoudelijk reglement wordt beoogd de zaken die niet als zodanig in de statuten staan, maar die wel van belang zijn voor het functioneren van de vereniging, nader te specificeren. Door zaken vast te leggen zijn de afspraken helder en weet iedereen waar hij zich aan te houden heeft.

Indien er onverhoopt toch een geschil of verschil van mening ontstaat over de toepassing van dit reglement kunnen leden zich wenden tot het bestuur. Het bestuur hoort zonodig partijen en doet binnen een maand uitspraak. Mocht hiermee het probleem niet zijn opgelost, dan wordt de zaak door het bestuur voorgelegd aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering en wordt indien van toepassing het reglement aangepast.

Postadres van de vereniging:

Het algemene postadres van de vereniging is het adres van de secretaris: Cranenburgsestraat 1, 6561 AL, telefoonnummer 088-2029290, e-mail: secretaris@achilles29.nl

2. Het Lidmaatschap

Aan- en afmelding van het lidmaatschap vindt uitsluitend plaats door insturen van het formulier dat te vinden is op de website onder ‘Club’ en ‘Jeugd’. Indien een lid niet op internet is aangesloten kan hij een formulier opvragen bij de secretaris.

3. Taken en verantwoordelijkheden leden

Van leden vanaf 16 jaar wordt verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de werkzaamheden die binnen de vereniging en de commissies moeten worden verricht. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen vrijwillig een taak op zich neemt en dat het lid dit doet in het werkgebied waar zijn capaciteiten het beste uitkomen.

Aan leden die niet vrijwillig een bijdrage leveren, kan het bestuur jaarlijks een taak toewijzen. Dit betreft taken die betrekking hebben op het onderhoud van de accommodatie en de gebouwen, werkzaamheden in het clubhuis of tijdens evenementen, begeleiding of vervoer van (jeugd)teams, bezorging van de Achillesflitsen etc..

Indien een lid niet aan het verzoek van het bestuur kan voldoen moet hij dit met redenen omkleed aangeven en kan hem (tijdelijk) ontheffing van zijn taken worden ontleend.

4. Rechten en plichten van leden

Buiten de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de statuten hebben leden van Achilles’29 vrije toegang tot de thuiswedstrijden van het 1e elftal, voorzover dit door de KNVB of het bestuur niet anders is bepaald. Met ingang van 1 september 2008 wordt aan alle leden een ledenpas verstrekt die te allen tijde bij het betreden van het sportpark moet kunnen worden getoond. Leden dienen zich daarnaast te kunnen legitimeren. Partners van leden hebben geen recht op vrije toegang. Ieder lid van Achilles’29 heeft het recht één seizoenskaart voor de wedstrijden van het eerste elftal tegen een gereduceerd tarief te kopen. Deze kaart is bestemd voor zijn partner, of bij jeugdleden, voor een van de ouders. De kosten van deze kaart bedragen 60 euro en de kaart is gedurende het hele seizoen geldig bij de wedstrijden waar de regeling van de vrije toegang voor leden van toepassing is.

Bij verlies of vermissing van de ledenpas dient het lid voor een nieuwe pas 7,50 euro te betalen. De oude ledenpas wordt in dat geval geblokkeerd.

Tot slot hebben leden de plicht wijzigingen in hun woonadres, e-mailadres en overige relevante gegevens per omgaande door te geven aan de ledenadministratie van Achilles’29.

5. Contributie

 • De leden dienen jaarlijks contributie te betalen conform het bepaalde in de algemene ledenvergadering.
 • Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie voor het hele jaar verschuldigd.
 • De betaling van de contributie gebeurt via automatische incasso. Indien een lid hier niet aan meewerkt, moet hij extra kosten betalen. Dit betreft € 5,- per incasso.
 • De hoogte van de contributie wordt, buiten hetgeen in de statuten is bepaald, en de hier bedoelde verhoging tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld.

6. Ereleden en Achillespeeser

 • Leden die zich door hun uitzonderlijke prestaties verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen uitverkozen worden tot erelid. Zij worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd door middel van een besluit van tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Ereleden betalen geen contributie, maar hebben wel alle rechten van de leden.
 • De Achillespeeser is een lid dat zich gedurende een lange periode door middel van vrijwilligerswerk heeft ingezet voor de vereniging. Namen van kandidaten kunnen door de leden onderbouwd met de reden van de voordracht jaarlijks in de maand december bij het bestuur worden ingeleverd, waarna het bestuur een besluit neemt over de benoeming. De nieuwe Achillespeeser wordt jaarlijks tijdens het Kuiercarnaval bekendgemaakt

7. Normen en waarden

Alle leden van de vereniging zijn er zelf verantwoordelijk voor zich te gedragen conform de normen en waarden die in de Nederlandse samenleving als geaccepteerd zijn aanvaard en die binnen onze vereniging als gemeengoed gelden en hebben het recht en de plicht elkaar daarop te wijzen en zonodig te corrigeren. Dit betreft o.a. het volgende:

 • De leden van de vereniging gaan respectvol om met andere leden en hun relaties, met besturen, spelers en supporters van andere verenigingen, arbitrage en externe relaties.

Zij behandelen een ander zoals ze zelf behandeld wensen te worden en zoals binnen de vereniging als gemeengoed wordt beschouwd;

 • Zij gaan respectvol om met eigendommen en materialen van de vereniging en van anderen. Zij gaan hier mee om zoals zij mogen verwachten dat anderen met hun eigendommen doen en zoals dat binnen onze vereniging als gemeengoed wordt beschouwd.

In het geval er discussie of verschil van mening zou bestaan over hetgeen als gemeengoed van de vereniging wordt beschouwd, beslist het bestuur.

8. Vrijwilligerswerk

Iedereen binnen de vereniging dient gehoor te geven aan verzoeken die een vrijwilliger uit hoofde van zijn functie en/of tijdens het uitoefenen van zijn functie maakt.

Indien een vrijwilliger in de ogen van een lid onredelijke vragen stelt, dan wel eisen stelt, kan hij zich hiermee achteraf wenden tot het bestuur. Het bestuur zal hierover dan besluiten en zonodig met de vrijwilliger contact over opnemen.

Eén keer per jaar wordt een vrijwilligersavond georganiseerd waarvoor alle vrijwilligers worden uitgenodigd. De kosten van consumpties en hapjes zijn op deze avond voor rekening van de vereniging. Daarnaast gelden de volgende afspraken:

 • Tijdens vergaderingen van commissies krijgen de leden koffie en thee van de vereniging aangeboden.
 • Tijdens het uitoefenen van hun functie krijgen de vrijwilligers eveneens koffie en thee aangeboden door de vereniging.
 • Het overige gebruik van koffie, thee en consumpties in het clubhuis of elders op het sportpark dient te allen tijde door iedereen te worden afgerekend.

9. Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

 • Shirt: wit/zwart vertikaal gestreept
 • Broek: wit
 • Kousen: wit

10. Gebruik accommodatie en materialen

Binnen de vereniging is iedereen er verantwoordelijk voor dat het aanzien van sportpark er altijd optimaal uitziet. Zowel voor de velden als de kleedkamers gelden daarom de volgende afspraken:

 • Iedereen deponeert afval in de afvalbakken en ruimt z’n eigen rommel op (ook in de kleedkamers worden bandages, flesjes etc. in de daarvoor bestemde prullenbakken gedeponeerd).
 • Voetbalschoenen worden buiten moddervrij gemaakt (en niet in de kleedkamers).
 • Niemand betreedt het clubhuis met voetbalschoenen aan.
 • Voetbaltassen worden in de hal zo ver mogelijk in de hoek weggezet, zodat iedereen er goed langs kan en de kapstokken bereikbaar blijven.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen.
 • In de kleedkamers wordt niet gerookt. Met ingang van 1 juli 2008 geldt een algeheel rookverbod voor het clubhuis en de kleedaccommodatie.

11. Straffen

In de volgende gevallen kan het bestuur aan leden, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, een straf opleggen:

 • Als zij moedwillig of door onjuist gebruik goederen van de vereniging hebben beschadigd.
 • Als zij goederen of bescheiden van de vereniging hebben doen verdwijnen of hebben ontvreemd.
 • Als zij zonder opgave van verhindering niet verschijnen op de aangegeven tijd of plaats om de met hen afgesproken taken te verrichten.
 • Als zij vertrouwelijke informatie die hen bekend is uit hoofde van hun functie binnen de vereniging, aan derden hebben verstrekt of naar buiten hebben gebracht.
 • Als zij zich niet gehouden hebben aan de afspraken zoals omschreven in de statuten en dit reglement.

Daarnaast kan het bestuur de kosten van het herstel van de aangebrachte schade, of vervanging van verdwenen of ontvreemde goederen vorderen.

12. Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Het bestuur doet dat binnen de kaders die in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn vastgelegd. Eén keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, legt het bestuur aan de leden verantwoording af voor het gevoerde beleid en de genomen besluiten.

Samenstelling:

Het bestuur bestaat in het seizoen 2014-2015 uit drie personen. Dit zijn: Harrie Derks, Wilco de Schouwer en Toon Poelen.

Rooster van aftreden:

De zittingstermijn van bestuursleden is drie jaar. Een bestuurslid kan na een periode van drie jaar telkens voor eenzelfde periode worden herbenoemd. Het rooster van aftreden is als volgt:
2014: —

2015: Wilco de Schouwer

2016: Harrie Derks en Toon Poelen

Taken en verantwoordelijkheden

Het bestuur stelt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van de leden vast. Het bestuur heeft de taken als volgt verdeeld:

Voorzitter: Harrie Derks
Secretaris: Wilco de Schouwer
Penningmeester: Toon Poelen

Dagelijks Bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld en deelt die besluiten, ter bekrachtiging, op de eerstvolgende bestuursvergadering mee.

Financiële uitgaven

Conform besluit in de ledenvergadering van 8 november 2004 worden uitgaven boven € 1.000,- door twee leden van het bestuur geaccordeerd middels een handtekening op de factuur.

13. Kascommissie

Jaarlijks wordt in de algemene ledenvergadering een kascommissie benoemd. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. De kascommissie bestaat uit drie leden en één reservelid. Ze hebben een zittingsperiode van drie jaar en kunnen één maal herkozen worden. In 2013/2014 hebben de volgende leden zitting genomen in de kascommissie: Erik van Ekelenburg, Frans Peters en Jan Arents.

Alle leden zijn aftredend in 2016 en kunnen dan nog eenmaal herkozen worden.

14. Commissies

Het bestuur benoemt commissies die haar ondersteunen bij de uitvoering van taken die binnen de vereniging plaatsvinden. Commissieleden werken altijd onder verantwoordelijkheid van het bestuur en de commissie (leden) werken onder leiding van het bestuur of een bestuurslid.

 • Het bestuur vraagt leden in een commissie zitting te nemen. Commissieleden kunnen ook door (een vertegenwoordiger van) de commissie worden verzocht aan een bijdrage aan de werkzaamheden te leveren, echter pas nadat dit met het bestuur is afgestemd en het bestuur haar goedkeuring heeft verleend.
 • Het bestuur bespreekt tenminste één keer per jaar de taken en verantwoordelijkheden van de commissie met (een afvaardiging van) de commissie. Ook worden tijdens dit jaarlijkse overleg afspraken gemaakt over de samenstelling van de commissie en het toe- en terugtreden van commissieleden.
 • Tijdens dit overleg maakt het bestuur tevens afspraken over de inkomsten die de commissie van de vereniging mag verwachten en de uitgaven die (leden van) de commissie namens de vereniging mogen en kunnen doen.
 • De afspraken tussen bestuur en commissie worden jaarlijks schriftelijk vastgelegd.
 • Met elke commissie worden door het bestuur afspraken gemaakt over het mandaat dat aan (leden van) de commissie wordt verleend. Zonder mandaat van het bestuur mogen leden nimmer namens de vereniging naar buiten treden, of afspraken met derden maken.
 • Commissieleden maken altijd gebruik van bestelbonnen.

15. Sponsoring

De uitwerking en uitvoering van het sponsorbeleid vindt plaats binnen Stichting Achilles’29 Promotie (STAP).

Het is leden van Achilles’29 niet toegestaan zelfstandig (potentiële) sponsors te benaderen, of afspraken die de vereniging betreffen met hen te maken. Hierover dient te allen tijde afstemming met en goedkeuring van het bestuur van STAP plaats te vinden.

16. Externe communicatie

De vereniging Achilles wordt regelmatig benaderd door de pers. Contacten met de media lopen via de voorzitter, of de communicatiecommissie. Wanneer leden worden benaderd door de pers dienen zij in eerste instantie de journalisten altijd door te verwijzen naar de voorzitter of de communicatiecommissie. Zij zorgen dan voor een verdere stroomlijning van de communicatie.

De voorzitter treedt op als woordvoerder van de vereniging. Over zaken die de algemene organisatie en gang van zaken van de vereniging betreffen, is de voorzitter de aangewezen persoon hierover te communiceren.

Naast de voorzitter is de hoofdtrainer bevoegd als woordvoerder van de eerste selectie op te treden. Ook spelers van het eerste elftal staan de pers te woord. Wanneer dit buiten de wedstrijden om plaatsvindt, melden zij dit altijd bij de trainer, de voorzitter of de communicatiecommissie.

17. Wijzigingen huishoudelijk reglement

Wijzigingen in dit reglement kunnen alleen door een besluit van de algemene ledenvergadering plaatsvinden. Voorstellen tot wijziging kunnen elk jaar voor 1 juli schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Het bestuur brengt de voorstellen dan in bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Een besluit tot wijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

18. Slotbepalingen

Ieder lid en elke commissie van Achilles’29 heeft zich te houden aan de bepalingen in dit reglement.

Dit huishoudelijk Reglement is vastgesteld conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergadering van 18 december 2007. Als gevolg van besluiten in de Algemene ledenvergadering van 9 december 2013 is het reglement aangepast en gewijzigd vastgesteld.